Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

4. augusta 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 609 299 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 496 979 −829
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 098 108
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 881 −936
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 021 1 166
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 056 −158
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 14 056 −158
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 607 816 −3 898
  5.1 Hlavné refinančné operácie 7 367 −3 669
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 600 434 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 15 −229
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 560 1 697
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 011 722 −15 451
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 822 370 −14 969
  7.2 Ostatné cenné papiere 189 353 −482
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 973 0
9 Ostatné aktíva 354 134 −7 264
Aktíva spolu 7 164 560 −24 736
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 569 401 407
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 818 364 48 158
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 168 036 −17 074
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 650 302 65 233
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 26 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 874 −1 937
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 305 919 −64 554
  5.1 Verejná správa 219 004 −62 564
  5.2 Ostatné záväzky 86 915 −1 991
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 253 497 −2 418
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 718 −80
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 823 −574
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 823 −574
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 413 0
10 Ostatné záväzky 273 351 −3 739
11 Účty precenenia 596 961 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 241 0
Pasíva spolu 7 164 560 −24 736
Annexes
8 August 2023