Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

4 augusti 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 609.299 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 496.979 −829
  2.1 Fordringar på IMF 229.098 108
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.881 −936
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.021 1.166
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.056 −158
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.056 −158
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 607.816 −3.898
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 7.367 −3.669
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 600.434 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 15 −229
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.560 1.697
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.011.722 −15.451
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.822.370 −14.969
  7.2 Övriga värdepapper 189.353 −482
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.973 0
9 Övriga tillgångar 354.134 −7.264
Summa tillgångar 7.164.560 −24.736
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.569.401 407
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.818.364 48.158
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 168.036 −17.074
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.650.302 65.233
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 26 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 30.874 −1.937
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 305.919 −64.554
  5.1 Offentliga sektorn 219.004 −62.564
  5.2 Övriga skulder 86.915 −1.991
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 253.497 −2.418
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 13.718 −80
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.823 −574
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.823 −574
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.413 0
10 Övriga skulder 273.351 −3.739
11 Värderegleringskonton 596.961 0
12 Kapital och reserver 120.241 0
Summa skulder 7.164.560 −24.736
Annexes
8 August 2023