Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

04.08.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 609 299 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 496 979 −829
  2.1 SVF debitoru parādi 229 098 108
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 881 −936
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 021 1 166
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 056 −158
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 056 −158
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 607 816 −3 898
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 7 367 −3 669
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 600 434 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 15 −229
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 560 1 697
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 011 722 −15 451
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 822 370 −14 969
  7.2 Pārējie vērtspapīri 189 353 −482
8 Valdības parāds euro 20 973 0
9 Pārējie aktīvi 354 134 −7 264
Kopā aktīvi 7 164 560 −24 736
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 569 401 407
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 818 364 48 158
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 168 036 −17 074
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 650 302 65 233
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 26 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 30 874 −1 937
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 305 919 −64 554
  5.1 Saistības pret valdību 219 004 −62 564
  5.2 Pārējās saistības 86 915 −1 991
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 253 497 −2 418
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 718 −80
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 823 −574
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 823 −574
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 413 0
10 Pārējās saistības 273 351 −3 739
11 Pārvērtēšanas konti 596 961 0
12 Kapitāls un rezerves 120 241 0
Kopā pasīvi 7 164 560 −24 736
Annexes
8 August 2023