Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

4 sierpnia 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 609.299 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 496.979 −829
  2.1 Należności od MFW 229.098 108
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.881 −936
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.021 1.166
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.056 −158
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 14.056 −158
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 607.816 −3.898
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 7.367 −3.669
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 600.434 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 15 −229
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.560 1.697
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.011.722 −15.451
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.822.370 −14.969
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 189.353 −482
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.973 0
9 Pozostałe aktywa 354.134 −7.264
Aktywa razem 7.164.560 −24.736
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.569.401 407
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.818.364 48.158
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 168.036 −17.074
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.650.302 65.233
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 26 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.874 −1.937
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 305.919 −64.554
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 219.004 −62.564
  5.2 Pozostałe zobowiązania 86.915 −1.991
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 253.497 −2.418
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.718 −80
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.823 −574
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.823 −574
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.413 0
10 Pozostałe pasywa 273.351 −3.739
11 Różnice z wyceny 596.961 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.241 0
Pasywa razem 7.164.560 −24.736
Annexes
8 August 2023