Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

7 юли 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 609 298 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 499 133 1 599
  2.1 Вземания от МВФ 229 086 26
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 270 047 1 573
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 119 −1 209
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 936 −1 843
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 936 −1 843
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 610 523 −6 171
  5.1 Основни операции по рефинансиране 12 536 −6 023
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 597 985 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 2 −148
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 41 912 −663
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 047 800 2 680
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 860 145 1 251
  7.2 Други ценни книжа 187 656 1 429
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 973 0
9 Други активи 351 207 −7 187
Общо активи 7 206 902 −12 792
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 568 177 2 092
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 836 690 85 356
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 166 874 −7 664
  2.2 Депозитно улеснение 3 669 786 93 017
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 30 2
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 34 269 −17 602
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 318 440 −34 582
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 230 864 −27 264
  5.2 Други задължения 87 576 −7 318
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 258 812 −41 442
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 464 63
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 490 −81
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 490 −81
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 413 0
10 Други задължения 274 947 −6 593
11 Сметки за преоценка 596 961 0
12 Капитал и резерви 120 240 −1
Общо пасиви 7 206 902 −12 792
Annexes
11 July 2023