Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

7 lipca 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 609.298 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 499.133 1.599
  2.1 Należności od MFW 229.086 26
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 270.047 1.573
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 12.119 −1.209
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.936 −1.843
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.936 −1.843
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 610.523 −6.171
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 12.536 −6.023
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 597.985 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 2 −148
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 41.912 −663
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.047.800 2.680
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.860.145 1.251
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 187.656 1.429
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.973 0
9 Pozostałe aktywa 351.207 −7.187
Aktywa razem 7.206.902 −12.792
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.568.177 2.092
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.836.690 85.356
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 166.874 −7.664
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.669.786 93.017
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 30 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 34.269 −17.602
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 318.440 −34.582
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 230.864 −27.264
  5.2 Pozostałe zobowiązania 87.576 −7.318
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 258.812 −41.442
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.464 63
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.490 −81
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.490 −81
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.413 0
10 Pozostałe pasywa 274.947 −6.593
11 Różnice z wyceny 596.961 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.240 −1
Pasywa razem 7.206.902 −12.792
Annexes
11 July 2023