Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

7 juli 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 609.298 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 499.133 1.599
  2.1 Fordringar på IMF 229.086 26
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 270.047 1.573
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 12.119 −1.209
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.936 −1.843
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.936 −1.843
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 610.523 −6.171
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 12.536 −6.023
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 597.985 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 2 −148
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 41.912 −663
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.047.800 2.680
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.860.145 1.251
  7.2 Övriga värdepapper 187.656 1.429
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.973 0
9 Övriga tillgångar 351.207 −7.187
Summa tillgångar 7.206.902 −12.792
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.568.177 2.092
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.836.690 85.356
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 166.874 −7.664
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.669.786 93.017
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 30 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 34.269 −17.602
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 318.440 −34.582
  5.1 Offentliga sektorn 230.864 −27.264
  5.2 Övriga skulder 87.576 −7.318
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 258.812 −41.442
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 13.464 63
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.490 −81
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.490 −81
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.413 0
10 Övriga skulder 274.947 −6.593
11 Värderegleringskonton 596.961 0
12 Kapital och reserver 120.240 −1
Summa skulder 7.206.902 −12.792
Annexes
11 July 2023