Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

7 Ιουλίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 609.298 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 499.133 1.599
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 229.086 26
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 270.047 1.573
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 12.119 −1.209
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.936 −1.843
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.936 −1.843
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 610.523 −6.171
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 12.536 −6.023
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 597.985 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 2 −148
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 41.912 −663
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.047.800 2.680
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.860.145 1.251
  7.2 Λοιποί τίτλοι 187.656 1.429
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.973 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 351.207 −7.187
Σύνολο ενεργητικού 7.206.902 −12.792
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.568.177 2.092
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.836.690 85.356
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 166.874 −7.664
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.669.786 93.017
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 30 2
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 34.269 −17.602
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 318.440 −34.582
  5.1 Γενική κυβέρνηση 230.864 −27.264
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 87.576 −7.318
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 258.812 −41.442
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 13.464 63
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.490 −81
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.490 −81
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 178.413 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 274.947 −6.593
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 596.961 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.240 −1
Σύνολο παθητικού 7.206.902 −12.792
Annexes
11 July 2023