Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

7 juli 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 609.298 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 499.133 1.599
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.086 26
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 270.047 1.573
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.119 −1.209
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.936 −1.843
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.936 −1.843
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 610.523 −6.171
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 12.536 −6.023
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 597.985 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 −148
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 41.912 −663
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.047.800 2.680
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.860.145 1.251
  7.2 Overige effecten 187.656 1.429
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.973 0
9 Overige activa 351.207 −7.187
Totaal activa 7.206.902 −12.792
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.568.177 2.092
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.836.690 85.356
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 166.874 −7.664
  2.2 Depositofaciliteit 3.669.786 93.017
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 30 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 34.269 −17.602
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 318.440 −34.582
  5.1 Overheid 230.864 −27.264
  5.2 Overige verplichtingen 87.576 −7.318
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 258.812 −41.442
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.464 63
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.490 −81
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.490 −81
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.413 0
10 Overige passiva 274.947 −6.593
11 Herwaarderingsrekeningen 596.961 0
12 Kapitaal en reserves 120.240 −1
Totaal passiva 7.206.902 −12.792
Annexes
11 July 2023