Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

7. júla 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 609 298 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 499 133 1 599
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 086 26
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 270 047 1 573
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 12 119 −1 209
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 936 −1 843
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 936 −1 843
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 610 523 −6 171
  5.1 Hlavné refinančné operácie 12 536 −6 023
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 597 985 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 −148
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 41 912 −663
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 047 800 2 680
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 860 145 1 251
  7.2 Ostatné cenné papiere 187 656 1 429
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 973 0
9 Ostatné aktíva 351 207 −7 187
Aktíva spolu 7 206 902 −12 792
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 568 177 2 092
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 836 690 85 356
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 166 874 −7 664
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 669 786 93 017
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 30 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 269 −17 602
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 318 440 −34 582
  5.1 Verejná správa 230 864 −27 264
  5.2 Ostatné záväzky 87 576 −7 318
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 258 812 −41 442
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 464 63
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 490 −81
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 490 −81
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 413 0
10 Ostatné záväzky 274 947 −6 593
11 Účty precenenia 596 961 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 240 −1
Pasíva spolu 7 206 902 −12 792
Annexes
11 July 2023