Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

07.07.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 609 298 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 499 133 1 599
  2.1 SVF debitoru parādi 229 086 26
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 270 047 1 573
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 12 119 −1 209
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 936 −1 843
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 936 −1 843
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 610 523 −6 171
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 12 536 −6 023
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 597 985 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 −148
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 41 912 −663
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 047 800 2 680
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 860 145 1 251
  7.2 Pārējie vērtspapīri 187 656 1 429
8 Valdības parāds euro 20 973 0
9 Pārējie aktīvi 351 207 −7 187
Kopā aktīvi 7 206 902 −12 792
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 568 177 2 092
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 836 690 85 356
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 166 874 −7 664
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 669 786 93 017
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 30 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 34 269 −17 602
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 318 440 −34 582
  5.1 Saistības pret valdību 230 864 −27 264
  5.2 Pārējās saistības 87 576 −7 318
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 258 812 −41 442
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 464 63
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 490 −81
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 490 −81
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 413 0
10 Pārējās saistības 274 947 −6 593
11 Pārvērtēšanas konti 596 961 0
12 Kapitāls un rezerves 120 240 −1
Kopā pasīvi 7 206 902 −12 792
Annexes
11 July 2023