Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

26 май 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 632 771 −104
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 500 231 −365
  2.1 Вземания от МВФ 230 381 −25
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 269 850 −340
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 878 223
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 790 868
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 790 868
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 102 553 695
  5.1 Основни операции по рефинансиране 2 003 593
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 100 448 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 103 103
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 37 664 −576
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 063 973 −12 799
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 879 321 −15 869
  7.2 Други ценни книжа 184 653 3 070
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 484 0
9 Други активи 327 314 −4 401
Общо активи 7 713 658 −16 460
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 563 596 1 358
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 290 608 9 847
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 155 701 −597
  2.2 Депозитно улеснение 4 134 596 10 444
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 311 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 39 507 −1 283
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 349 412 −25 952
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 261 507 −28 422
  5.2 Други задължения 87 905 2 470
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 253 111 743
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 408 29
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 634 639
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 634 639
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 263 0
10 Други задължения 275 722 −1 842
11 Сметки за преоценка 622 156 0
12 Капитал и резерви 120 241 0
Общо пасиви 7 713 658 −16 460
Annexes
30 May 2023