Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

26 maj 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 632.771 −104
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 500.231 −365
  2.1 Fordringar på IMF 230.381 −25
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 269.850 −340
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 13.878 223
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.790 868
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.790 868
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.102.553 695
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.003 593
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.100.448 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 103 103
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.664 −576
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.063.973 −12.799
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.879.321 −15.869
  7.2 Övriga värdepapper 184.653 3.070
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.484 0
9 Övriga tillgångar 327.314 −4.401
Summa tillgångar 7.713.658 −16.460
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.563.596 1.358
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.290.608 9.847
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 155.701 −597
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.134.596 10.444
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 311 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 39.507 −1.283
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 349.412 −25.952
  5.1 Offentliga sektorn 261.507 −28.422
  5.2 Övriga skulder 87.905 2.470
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 253.111 743
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.408 29
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.634 639
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 7.634 639
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.263 0
10 Övriga skulder 275.722 −1.842
11 Värderegleringskonton 622.156 0
12 Kapital och reserver 120.241 0
Summa skulder 7.713.658 −16.460
Annexes
30 May 2023