Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

26 mei 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 632.771 −104
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 500.231 −365
  2.1 Vorderingen op het IMF 230.381 −25
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 269.850 −340
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.878 223
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.790 868
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.790 868
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.102.553 695
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 2.003 593
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.100.448 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 103 103
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 37.664 −576
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.063.973 −12.799
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.879.321 −15.869
  7.2 Overige effecten 184.653 3.070
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.484 0
9 Overige activa 327.314 −4.401
Totaal activa 7.713.658 −16.460
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.563.596 1.358
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.290.608 9.847
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 155.701 −597
  2.2 Depositofaciliteit 4.134.596 10.444
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 311 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 39.507 −1.283
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 349.412 −25.952
  5.1 Overheid 261.507 −28.422
  5.2 Overige verplichtingen 87.905 2.470
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 253.111 743
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.408 29
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.634 639
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.634 639
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.263 0
10 Overige passiva 275.722 −1.842
11 Herwaarderingsrekeningen 622.156 0
12 Kapitaal en reserves 120.241 0
Totaal passiva 7.713.658 −16.460
Annexes
30 May 2023