Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

26 maja 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 632.771 −104
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 500.231 −365
  2.1 Należności od MFW 230.381 −25
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 269.850 −340
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.878 223
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.790 868
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.790 868
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.102.553 695
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 2.003 593
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.100.448 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 103 103
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.664 −576
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.063.973 −12.799
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.879.321 −15.869
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 184.653 3.070
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.484 0
9 Pozostałe aktywa 327.314 −4.401
Aktywa razem 7.713.658 −16.460
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.563.596 1.358
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.290.608 9.847
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 155.701 −597
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.134.596 10.444
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 311 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 39.507 −1.283
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 349.412 −25.952
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 261.507 −28.422
  5.2 Pozostałe zobowiązania 87.905 2.470
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 253.111 743
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.408 29
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.634 639
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.634 639
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.263 0
10 Pozostałe pasywa 275.722 −1.842
11 Różnice z wyceny 622.156 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.241 0
Pasywa razem 7.713.658 −16.460
Annexes
30 May 2023