Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

26.05.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 632 771 −104
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 500 231 −365
  2.1 SVF debitoru parādi 230 381 −25
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 269 850 −340
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 878 223
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 790 868
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 790 868
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 102 553 695
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 003 593
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 100 448 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 103 103
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 664 −576
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 063 973 −12 799
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 879 321 −15 869
  7.2 Pārējie vērtspapīri 184 653 3 070
8 Valdības parāds euro 21 484 0
9 Pārējie aktīvi 327 314 −4 401
Kopā aktīvi 7 713 658 −16 460
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 563 596 1 358
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 290 608 9 847
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 155 701 −597
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 134 596 10 444
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 311 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 39 507 −1 283
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 349 412 −25 952
  5.1 Saistības pret valdību 261 507 −28 422
  5.2 Pārējās saistības 87 905 2 470
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 253 111 743
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 408 29
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 634 639
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 634 639
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 263 0
10 Pārējās saistības 275 722 −1 842
11 Pārvērtēšanas konti 622 156 0
12 Kapitāls un rezerves 120 241 0
Kopā pasīvi 7 713 658 −16 460
Annexes
30 May 2023