Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

26. mája 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 632 771 −104
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 500 231 −365
  2.1 Pohľadávky voči MMF 230 381 −25
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 269 850 −340
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 878 223
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 790 868
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 790 868
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 102 553 695
  5.1 Hlavné refinančné operácie 2 003 593
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 100 448 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 103 103
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 664 −576
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 063 973 −12 799
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 879 321 −15 869
  7.2 Ostatné cenné papiere 184 653 3 070
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 484 0
9 Ostatné aktíva 327 314 −4 401
Aktíva spolu 7 713 658 −16 460
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 563 596 1 358
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 290 608 9 847
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 155 701 −597
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 134 596 10 444
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 311 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 39 507 −1 283
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 349 412 −25 952
  5.1 Verejná správa 261 507 −28 422
  5.2 Ostatné záväzky 87 905 2 470
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 253 111 743
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 408 29
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 634 639
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 634 639
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 263 0
10 Ostatné záväzky 275 722 −1 842
11 Účty precenenia 622 156 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 241 0
Pasíva spolu 7 713 658 −16 460
Annexes
30 May 2023