Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

26 Μαΐου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 632.771 −104
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 500.231 −365
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 230.381 −25
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 269.850 −340
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 13.878 223
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.790 868
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.790 868
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.102.553 695
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 2.003 593
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.100.448 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 103 103
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 37.664 −576
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.063.973 −12.799
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.879.321 −15.869
  7.2 Λοιποί τίτλοι 184.653 3.070
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.484 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 327.314 −4.401
Σύνολο ενεργητικού 7.713.658 −16.460
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.563.596 1.358
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.290.608 9.847
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 155.701 −597
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 4.134.596 10.444
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 311 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 39.507 −1.283
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 349.412 −25.952
  5.1 Γενική κυβέρνηση 261.507 −28.422
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 87.905 2.470
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 253.111 743
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.408 29
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 7.634 639
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 7.634 639
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 180.263 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 275.722 −1.842
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 622.156 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.241 0
Σύνολο παθητικού 7.713.658 −16.460
Annexes
30 May 2023