Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

27 януари 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 593 003 3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 519 463 −3 805
  2.1 Вземания от МВФ 229 871 −80
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 289 592 −3 725
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 473 −969
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 121 −289
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 121 −289
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 259 194 −63 077
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 241 392
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 257 951 −63 471
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 2 2
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 28 620 −174
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 123 401 6 553
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 945 147 6 796
  7.2 Други ценни книжа 178 254 −243
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 589 0
9 Други активи 318 127 −3 431
Общо активи 7 893 991 −65 189
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 558 996 −2 518
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 268 947 −68 704
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 175 950 812
  2.2 Депозитно улеснение 4 091 722 −69 539
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 274 22
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 38 950 −6 111
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 497 719 26 005
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 398 139 30 472
  5.2 Други задължения 99 580 −4 467
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 328 253 −14 378
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 315 −103
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 987 381
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 987 381
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 182 361 0
10 Други задължения 297 367 −403
11 Сметки за преоценка 588 700 0
12 Капитал и резерви 116 397 644
Общо пасиви 7 893 991 −65 189
Annexes
31 January 2023