Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

27 januari 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 593.003 3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 519.463 −3.805
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.871 −80
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 289.592 −3.725
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.473 −969
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.121 −289
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.121 −289
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.259.194 −63.077
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.241 392
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.257.951 −63.471
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 2
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 28.620 −174
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.123.401 6.553
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.945.147 6.796
  7.2 Overige effecten 178.254 −243
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.589 0
9 Overige activa 318.127 −3.431
Totaal activa 7.893.991 −65.189
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.558.996 −2.518
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.268.947 −68.704
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 175.950 812
  2.2 Depositofaciliteit 4.091.722 −69.539
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.274 22
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 38.950 −6.111
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 497.719 26.005
  5.1 Overheid 398.139 30.472
  5.2 Overige verplichtingen 99.580 −4.467
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 328.253 −14.378
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.315 −103
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.987 381
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.987 381
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 182.361 0
10 Overige passiva 297.367 −403
11 Herwaarderingsrekeningen 588.700 0
12 Kapitaal en reserves 116.397 644
Totaal passiva 7.893.991 −65.189
Annexes
31 January 2023