Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

27 januari 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 593.003 3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 519.463 −3.805
  2.1 Fordringar på IMF 229.871 −80
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 289.592 −3.725
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 18.473 −969
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.121 −289
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.121 −289
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.259.194 −63.077
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.241 392
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.257.951 −63.471
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 2 2
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.620 −174
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.123.401 6.553
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.945.147 6.796
  7.2 Övriga värdepapper 178.254 −243
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.589 0
9 Övriga tillgångar 318.127 −3.431
Summa tillgångar 7.893.991 −65.189
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.558.996 −2.518
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.268.947 −68.704
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 175.950 812
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.091.722 −69.539
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.274 22
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 38.950 −6.111
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 497.719 26.005
  5.1 Offentliga sektorn 398.139 30.472
  5.2 Övriga skulder 99.580 −4.467
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 328.253 −14.378
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.315 −103
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.987 381
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.987 381
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 182.361 0
10 Övriga skulder 297.367 −403
11 Värderegleringskonton 588.700 0
12 Kapital och reserver 116.397 644
Summa skulder 7.893.991 −65.189
Annexes
31 January 2023