Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

27 stycznia 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 593.003 3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 519.463 −3.805
  2.1 Należności od MFW 229.871 −80
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 289.592 −3.725
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 18.473 −969
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.121 −289
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.121 −289
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.259.194 −63.077
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.241 392
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.257.951 −63.471
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 2 2
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 28.620 −174
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.123.401 6.553
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.945.147 6.796
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 178.254 −243
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.589 0
9 Pozostałe aktywa 318.127 −3.431
Aktywa razem 7.893.991 −65.189
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.558.996 −2.518
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.268.947 −68.704
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 175.950 812
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.091.722 −69.539
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.274 22
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 38.950 −6.111
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 497.719 26.005
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 398.139 30.472
  5.2 Pozostałe zobowiązania 99.580 −4.467
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 328.253 −14.378
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.315 −103
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.987 381
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.987 381
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 182.361 0
10 Pozostałe pasywa 297.367 −403
11 Różnice z wyceny 588.700 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 116.397 644
Pasywa razem 7.893.991 −65.189
Annexes
31 January 2023