Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

27 Ιανουαρίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 593.003 3
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 519.463 −3.805
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 229.871 −80
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 289.592 −3.725
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 18.473 −969
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.121 −289
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.121 −289
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.259.194 −63.077
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.241 392
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.257.951 −63.471
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 2 2
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 28.620 −174
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.123.401 6.553
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.945.147 6.796
  7.2 Λοιποί τίτλοι 178.254 −243
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.589 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 318.127 −3.431
Σύνολο ενεργητικού 7.893.991 −65.189
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.558.996 −2.518
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.268.947 −68.704
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 175.950 812
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 4.091.722 −69.539
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.274 22
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 38.950 −6.111
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 497.719 26.005
  5.1 Γενική κυβέρνηση 398.139 30.472
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 99.580 −4.467
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 328.253 −14.378
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.315 −103
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.987 381
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.987 381
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 182.361 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 297.367 −403
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 588.700 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 116.397 644
Σύνολο παθητικού 7.893.991 −65.189
Annexes
31 January 2023