Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

23 септември 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 278 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 527 995 1 415
  2.1 Вземания от МВФ 227 778 −2
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 300 218 1 417
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 290 −738
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 178 476
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 178 476
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 129 128 −198
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 728 −198
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 125 400 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 31 992 9 576
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 116 931 4 535
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 949 864 4 170
  7.2 Други ценни книжа 167 067 364
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 680 0
9 Други активи 310 897 5 423
Общо активи 8 777 369 20 488
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 564 916 −4 429
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 810 402 −6 097
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 403 389 −144 681
  2.2 Депозитно улеснение 4 405 190 138 560
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 823 23
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 63 394 −8 849
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 678 511 22 717
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 543 110 25 049
  5.2 Други задължения 135 401 −2 332
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 407 470 15 596
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 035 −95
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 009 516
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 009 516
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 184 896 0
10 Други задължения 326 458 1 130
11 Сметки за преоценка 608 538 0
12 Капитал и резерви 114 739 0
Общо пасиви 8 777 369 20 488
Annexes
27 September 2022