Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

23 września 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.278 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 527.995 1.415
  2.1 Należności od MFW 227.778 −2
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 300.218 1.417
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.290 −738
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.178 476
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 11.178 476
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.129.128 −198
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.728 −198
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.125.400 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.992 9.576
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.116.931 4.535
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.949.864 4.170
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 167.067 364
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.680 0
9 Pozostałe aktywa 310.897 5.423
Aktywa razem 8.777.369 20.488
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.564.916 −4.429
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.810.402 −6.097
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 403.389 −144.681
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.405.190 138.560
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.823 23
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 63.394 −8.849
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 678.511 22.717
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 543.110 25.049
  5.2 Pozostałe zobowiązania 135.401 −2.332
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 407.470 15.596
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.035 −95
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.009 516
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.009 516
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 184.896 0
10 Pozostałe pasywa 326.458 1.130
11 Różnice z wyceny 608.538 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.739 0
Pasywa razem 8.777.369 20.488
Annexes
27 September 2022