Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

23 Σεπτεμβρίου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 604.278 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 527.995 1.415
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 227.778 −2
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 300.218 1.417
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 23.290 −738
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.178 476
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 11.178 476
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.129.128 −198
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 3.728 −198
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.125.400 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 31.992 9.576
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.116.931 4.535
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.949.864 4.170
  7.2 Λοιποί τίτλοι 167.067 364
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.680 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 310.897 5.423
Σύνολο ενεργητικού 8.777.369 20.488
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.564.916 −4.429
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.810.402 −6.097
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 403.389 −144.681
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 4.405.190 138.560
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.823 23
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 63.394 −8.849
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 678.511 22.717
  5.1 Γενική κυβέρνηση 543.110 25.049
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 135.401 −2.332
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 407.470 15.596
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.035 −95
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 7.009 516
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 7.009 516
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 184.896 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 326.458 1.130
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 608.538 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 114.739 0
Σύνολο παθητικού 8.777.369 20.488
Annexes
27 September 2022