Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

23. september 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.278 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 527.995 1.415
  2.1 Terjatve do MDS 227.778 −2
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 300.218 1.417
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 23.290 −738
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.178 476
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.178 476
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.129.128 −198
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.728 −198
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.125.400 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 31.992 9.576
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.116.931 4.535
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.949.864 4.170
  7.2 Drugi vrednostni papirji 167.067 364
8 Javni dolg v eurih 21.680 0
9 Druga sredstva 310.897 5.423
Skupaj sredstva 8.777.369 20.488
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.564.916 −4.429
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.810.402 −6.097
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 403.389 −144.681
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.405.190 138.560
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.823 23
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 63.394 −8.849
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 678.511 22.717
  5.1 Sektor država 543.110 25.049
  5.2 Druge obveznosti 135.401 −2.332
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 407.470 15.596
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.035 −95
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.009 516
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.009 516
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 184.896 0
10 Druge obveznosti 326.458 1.130
11 Računi prevrednotenja 608.538 0
12 Kapital in rezerve 114.739 0
Skupaj obveznosti 8.777.369 20.488
Annexes
27 September 2022