Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

23.09.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 278 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 527 995 1 415
  2.1 SVF debitoru parādi 227 778 −2
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 300 218 1 417
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23 290 −738
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 178 476
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 178 476
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 129 128 −198
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 728 −198
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 125 400 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 31 992 9 576
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 116 931 4 535
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 949 864 4 170
  7.2 Pārējie vērtspapīri 167 067 364
8 Valdības parāds euro 21 680 0
9 Pārējie aktīvi 310 897 5 423
Kopā aktīvi 8 777 369 20 488
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 564 916 −4 429
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 810 402 −6 097
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 403 389 −144 681
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 405 190 138 560
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 823 23
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 63 394 −8 849
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 678 511 22 717
  5.1 Saistības pret valdību 543 110 25 049
  5.2 Pārējās saistības 135 401 −2 332
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 407 470 15 596
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 035 −95
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 009 516
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 009 516
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 184 896 0
10 Pārējās saistības 326 458 1 130
11 Pārvērtēšanas konti 608 538 0
12 Kapitāls un rezerves 114 739 0
Kopā pasīvi 8 777 369 20 488
Annexes
27 September 2022