Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

23 september 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.278 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 527.995 1.415
  2.1 Fordringar på IMF 227.778 −2
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 300.218 1.417
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.290 −738
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.178 476
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.178 476
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.129.128 −198
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 3.728 −198
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.125.400 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.992 9.576
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.116.931 4.535
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.949.864 4.170
  7.2 Övriga värdepapper 167.067 364
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.680 0
9 Övriga tillgångar 310.897 5.423
Summa tillgångar 8.777.369 20.488
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.564.916 −4.429
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.810.402 −6.097
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 403.389 −144.681
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.405.190 138.560
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.823 23
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 63.394 −8.849
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 678.511 22.717
  5.1 Offentliga sektorn 543.110 25.049
  5.2 Övriga skulder 135.401 −2.332
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 407.470 15.596
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.035 −95
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.009 516
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 7.009 516
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 184.896 0
10 Övriga skulder 326.458 1.130
11 Värderegleringskonton 608.538 0
12 Kapital och reserver 114.739 0
Summa skulder 8.777.369 20.488
Annexes
27 September 2022