Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

23. septembra 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 278 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 527 995 1 415
  2.1 Pohľadávky voči MMF 227 778 −2
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 300 218 1 417
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 290 −738
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 178 476
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 11 178 476
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 129 128 −198
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 728 −198
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 125 400 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 992 9 576
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 116 931 4 535
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 949 864 4 170
  7.2 Ostatné cenné papiere 167 067 364
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 680 0
9 Ostatné aktíva 310 897 5 423
Aktíva spolu 8 777 369 20 488
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 564 916 −4 429
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 810 402 −6 097
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 403 389 −144 681
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 405 190 138 560
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 823 23
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 63 394 −8 849
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 678 511 22 717
  5.1 Verejná správa 543 110 25 049
  5.2 Ostatné záväzky 135 401 −2 332
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 407 470 15 596
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 035 −95
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 009 516
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 009 516
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 184 896 0
10 Ostatné záväzky 326 458 1 130
11 Účty precenenia 608 538 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 739 0
Pasíva spolu 8 777 369 20 488
Annexes
27 September 2022