Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

23 september 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.278 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 527.995 1.415
  2.1 Vorderingen op het IMF 227.778 −2
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 300.218 1.417
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.290 −738
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.178 476
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 11.178 476
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.129.128 −198
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.728 −198
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.125.400 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 31.992 9.576
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.116.931 4.535
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.949.864 4.170
  7.2 Overige effecten 167.067 364
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.680 0
9 Overige activa 310.897 5.423
Totaal activa 8.777.369 20.488
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.564.916 −4.429
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.810.402 −6.097
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 403.389 −144.681
  2.2 Depositofaciliteit 4.405.190 138.560
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.823 23
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 63.394 −8.849
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 678.511 22.717
  5.1 Overheid 543.110 25.049
  5.2 Overige verplichtingen 135.401 −2.332
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 407.470 15.596
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.035 −95
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.009 516
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.009 516
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 184.896 0
10 Overige passiva 326.458 1.130
11 Herwaarderingsrekeningen 608.538 0
12 Kapitaal en reserves 114.739 0
Totaal passiva 8.777.369 20.488
Annexes
27 September 2022