Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

22 юли 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 273 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 520 267 793
  2.1 Вземания от МВФ 226 567 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 293 700 794
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 319 −635
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 230 −105
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 230 −105
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 125 580 61
  5.1 Основни операции по рефинансиране 976 60
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 124 603 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 1 1
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 27 557 −1 245
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 123 301 4 049
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 956 687 2 825
  7.2 Други ценни книжа 166 614 1 224
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 677 0
9 Други активи 309 082 −316
Общо активи 8 768 286 2 599
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 606 761 −1 924
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 605 124 −17 779
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 904 414 −5 886
  2.2 Депозитно улеснение 698 545 −11 715
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 165 −178
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 50 945 1 122
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 843 514 8 222
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 656 802 10 762
  5.2 Други задължения 186 711 −2 540
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 412 133 14 975
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 274 −196
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 997 133
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 997 133
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 184 896 0
10 Други задължения 324 284 −1 954
11 Сметки за преоценка 608 538 0
12 Капитал и резерви 114 819 0
Общо пасиви 8 768 286 2 599
Annexes
26 July 2022