Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

22 Ιουλίου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 604.273 −2
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 520.267 793
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 226.567 −1
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 293.700 794
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.319 −635
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.230 −105
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.230 −105
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.125.580 61
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 976 60
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.124.603 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1 1
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 27.557 −1.245
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.123.301 4.049
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.956.687 2.825
  7.2 Λοιποί τίτλοι 166.614 1.224
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.677 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 309.082 −316
Σύνολο ενεργητικού 8.768.286 2.599
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.606.761 −1.924
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.605.124 −17.779
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.904.414 −5.886
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 698.545 −11.715
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.165 −178
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 50.945 1.122
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 843.514 8.222
  5.1 Γενική κυβέρνηση 656.802 10.762
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 186.711 −2.540
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 412.133 14.975
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.274 −196
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.997 133
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.997 133
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 184.896 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 324.284 −1.954
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 608.538 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 114.819 0
Σύνολο παθητικού 8.768.286 2.599
Annexes
26 July 2022