Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

22 lipca 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.273 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 520.267 793
  2.1 Należności od MFW 226.567 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 293.700 794
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.319 −635
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.230 −105
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.230 −105
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.125.580 61
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 976 60
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.124.603 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 1 1
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.557 −1.245
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.123.301 4.049
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.956.687 2.825
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 166.614 1.224
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.677 0
9 Pozostałe aktywa 309.082 −316
Aktywa razem 8.768.286 2.599
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.606.761 −1.924
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.605.124 −17.779
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.904.414 −5.886
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 698.545 −11.715
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.165 −178
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 50.945 1.122
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 843.514 8.222
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 656.802 10.762
  5.2 Pozostałe zobowiązania 186.711 −2.540
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 412.133 14.975
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.274 −196
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.997 133
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.997 133
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 184.896 0
10 Pozostałe pasywa 324.284 −1.954
11 Różnice z wyceny 608.538 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.819 0
Pasywa razem 8.768.286 2.599
Annexes
26 July 2022