Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

22 juli 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.273 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 520.267 793
  2.1 Fordringar på IMF 226.567 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 293.700 794
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.319 −635
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.230 −105
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.230 −105
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.125.580 61
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 976 60
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.124.603 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 1 1
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.557 −1.245
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.123.301 4.049
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.956.687 2.825
  7.2 Övriga värdepapper 166.614 1.224
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.677 0
9 Övriga tillgångar 309.082 −316
Summa tillgångar 8.768.286 2.599
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.606.761 −1.924
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.605.124 −17.779
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.904.414 −5.886
  2.2 Inlåningsfacilitet 698.545 −11.715
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.165 −178
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 50.945 1.122
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 843.514 8.222
  5.1 Offentliga sektorn 656.802 10.762
  5.2 Övriga skulder 186.711 −2.540
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 412.133 14.975
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.274 −196
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.997 133
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.997 133
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 184.896 0
10 Övriga skulder 324.284 −1.954
11 Värderegleringskonton 608.538 0
12 Kapital och reserver 114.819 0
Summa skulder 8.768.286 2.599
Annexes
26 July 2022