Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

22.07.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 273 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 520 267 793
  2.1 SVF debitoru parādi 226 567 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 293 700 794
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 319 −635
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 230 −105
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 230 −105
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 125 580 61
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 976 60
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 124 603 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 1
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 27 557 −1 245
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 123 301 4 049
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 956 687 2 825
  7.2 Pārējie vērtspapīri 166 614 1 224
8 Valdības parāds euro 21 677 0
9 Pārējie aktīvi 309 082 −316
Kopā aktīvi 8 768 286 2 599
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 606 761 −1 924
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 605 124 −17 779
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 904 414 −5 886
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 698 545 −11 715
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 165 −178
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 50 945 1 122
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 843 514 8 222
  5.1 Saistības pret valdību 656 802 10 762
  5.2 Pārējās saistības 186 711 −2 540
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 412 133 14 975
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 274 −196
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 997 133
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 997 133
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 184 896 0
10 Pārējās saistības 324 284 −1 954
11 Pārvērtēšanas konti 608 538 0
12 Kapitāls un rezerves 114 819 0
Kopā pasīvi 8 768 286 2 599
Annexes
26 July 2022