Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

22 juli 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.273 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 520.267 793
  2.1 Vorderingen op het IMF 226.567 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 293.700 794
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.319 −635
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.230 −105
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.230 −105
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.125.580 61
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 976 60
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.124.603 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 1
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 27.557 −1.245
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.123.301 4.049
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.956.687 2.825
  7.2 Overige effecten 166.614 1.224
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.677 0
9 Overige activa 309.082 −316
Totaal activa 8.768.286 2.599
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.606.761 −1.924
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.605.124 −17.779
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.904.414 −5.886
  2.2 Depositofaciliteit 698.545 −11.715
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.165 −178
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 50.945 1.122
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 843.514 8.222
  5.1 Overheid 656.802 10.762
  5.2 Overige verplichtingen 186.711 −2.540
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 412.133 14.975
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.274 −196
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.997 133
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.997 133
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 184.896 0
10 Overige passiva 324.284 −1.954
11 Herwaarderingsrekeningen 608.538 0
12 Kapitaal en reserves 114.819 0
Totaal passiva 8.768.286 2.599
Annexes
26 July 2022