Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

20 май 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 331 −135
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 500 353 177
  2.1 Вземания от МВФ 220 224 −13
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 280 129 189
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 089 −145
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 399 216
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 399 216
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 199 160 −176
  5.1 Основни операции по рефинансиране 319 −176
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 198 841 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 29 873 361
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 114 740 8 818
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 949 440 8 824
  7.2 Други ценни книжа 165 299 −5
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 106 0
9 Други активи 305 968 −5 406
Общо активи 8 814 019 3 710
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 590 934 413
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 679 304 −50 518
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 997 812 −81 759
  2.2 Депозитно улеснение 678 938 31 128
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 554 113
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 47 782 1 145
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 825 607 43 545
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 660 119 39 459
  5.2 Други задължения 165 487 4 087
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 437 161 11 817
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 294 −432
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 579 −123
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 579 −123
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 211 0
10 Други задължения 321 279 −2 138
11 Сметки за преоценка 598 893 0
12 Капитал и резерви 115 977 0
Общо пасиви 8 814 019 3 710
Annexes
24 May 2022