Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

20 Μαΐου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 604.331 −135
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 500.353 177
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 220.224 −13
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 280.129 189
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 27.089 −145
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.399 216
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.399 216
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.199.160 −176
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 319 −176
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.198.841 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 29.873 361
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.114.740 8.818
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.949.440 8.824
  7.2 Λοιποί τίτλοι 165.299 −5
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.106 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 305.968 −5.406
Σύνολο ενεργητικού 8.814.019 3.710
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.590.934 413
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.679.304 −50.518
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.997.812 −81.759
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 678.938 31.128
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.554 113
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 47.782 1.145
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 825.607 43.545
  5.1 Γενική κυβέρνηση 660.119 39.459
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 165.487 4.087
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 437.161 11.817
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.294 −432
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.579 −123
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.579 −123
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 180.211 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 321.279 −2.138
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 598.893 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 115.977 0
Σύνολο παθητικού 8.814.019 3.710
Annexes
24 May 2022