Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

20 maj 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.331 −135
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 500.353 177
  2.1 Fordringar på IMF 220.224 −13
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 280.129 189
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.089 −145
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.399 216
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.399 216
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.199.160 −176
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 319 −176
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.198.841 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.873 361
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.114.740 8.818
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.949.440 8.824
  7.2 Övriga värdepapper 165.299 −5
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.106 0
9 Övriga tillgångar 305.968 −5.406
Summa tillgångar 8.814.019 3.710
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.590.934 413
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.679.304 −50.518
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.997.812 −81.759
  2.2 Inlåningsfacilitet 678.938 31.128
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.554 113
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 47.782 1.145
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 825.607 43.545
  5.1 Offentliga sektorn 660.119 39.459
  5.2 Övriga skulder 165.487 4.087
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 437.161 11.817
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.294 −432
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.579 −123
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.579 −123
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.211 0
10 Övriga skulder 321.279 −2.138
11 Värderegleringskonton 598.893 0
12 Kapital och reserver 115.977 0
Summa skulder 8.814.019 3.710
Annexes
24 May 2022