Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

20 maja 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.331 −135
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 500.353 177
  2.1 Należności od MFW 220.224 −13
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 280.129 189
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.089 −145
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.399 216
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.399 216
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.199.160 −176
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 319 −176
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.198.841 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.873 361
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.114.740 8.818
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.949.440 8.824
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 165.299 −5
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.106 0
9 Pozostałe aktywa 305.968 −5.406
Aktywa razem 8.814.019 3.710
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.590.934 413
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.679.304 −50.518
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.997.812 −81.759
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 678.938 31.128
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.554 113
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 47.782 1.145
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 825.607 43.545
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 660.119 39.459
  5.2 Pozostałe zobowiązania 165.487 4.087
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 437.161 11.817
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.294 −432
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.579 −123
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.579 −123
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.211 0
10 Pozostałe pasywa 321.279 −2.138
11 Różnice z wyceny 598.893 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 115.977 0
Pasywa razem 8.814.019 3.710
Annexes
24 May 2022