Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

20. mája 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 331 −135
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 500 353 177
  2.1 Pohľadávky voči MMF 220 224 −13
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 280 129 189
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 089 −145
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 399 216
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 399 216
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 199 160 −176
  5.1 Hlavné refinančné operácie 319 −176
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 198 841 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 873 361
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 114 740 8 818
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 949 440 8 824
  7.2 Ostatné cenné papiere 165 299 −5
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 106 0
9 Ostatné aktíva 305 968 −5 406
Aktíva spolu 8 814 019 3 710
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 590 934 413
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 679 304 −50 518
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 997 812 −81 759
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 678 938 31 128
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 554 113
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 47 782 1 145
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 825 607 43 545
  5.1 Verejná správa 660 119 39 459
  5.2 Ostatné záväzky 165 487 4 087
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 437 161 11 817
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 294 −432
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 579 −123
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 579 −123
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 211 0
10 Ostatné záväzky 321 279 −2 138
11 Účty precenenia 598 893 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 115 977 0
Pasíva spolu 8 814 019 3 710
Annexes
24 May 2022