Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

20 mei 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.331 −135
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 500.353 177
  2.1 Vorderingen op het IMF 220.224 −13
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 280.129 189
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.089 −145
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.399 216
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.399 216
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.199.160 −176
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 319 −176
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.198.841 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 29.873 361
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.114.740 8.818
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.949.440 8.824
  7.2 Overige effecten 165.299 −5
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.106 0
9 Overige activa 305.968 −5.406
Totaal activa 8.814.019 3.710
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.590.934 413
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.679.304 −50.518
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.997.812 −81.759
  2.2 Depositofaciliteit 678.938 31.128
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.554 113
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 47.782 1.145
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 825.607 43.545
  5.1 Overheid 660.119 39.459
  5.2 Overige verplichtingen 165.487 4.087
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 437.161 11.817
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.294 −432
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.579 −123
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.579 −123
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.211 0
10 Overige passiva 321.279 −2.138
11 Herwaarderingsrekeningen 598.893 0
12 Kapitaal en reserves 115.977 0
Totaal passiva 8.814.019 3.710
Annexes
24 May 2022