Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

20.05.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 331 −135
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 500 353 177
  2.1 SVF debitoru parādi 220 224 −13
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 280 129 189
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27 089 −145
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 399 216
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 399 216
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 199 160 −176
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 319 −176
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 198 841 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 29 873 361
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 114 740 8 818
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 949 440 8 824
  7.2 Pārējie vērtspapīri 165 299 −5
8 Valdības parāds euro 22 106 0
9 Pārējie aktīvi 305 968 −5 406
Kopā aktīvi 8 814 019 3 710
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 590 934 413
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 679 304 −50 518
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 997 812 −81 759
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 678 938 31 128
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 554 113
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 47 782 1 145
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 825 607 43 545
  5.1 Saistības pret valdību 660 119 39 459
  5.2 Pārējās saistības 165 487 4 087
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 437 161 11 817
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 294 −432
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 579 −123
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 579 −123
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 211 0
10 Pārējās saistības 321 279 −2 138
11 Pārvērtēšanas konti 598 893 0
12 Kapitāls un rezerves 115 977 0
Kopā pasīvi 8 814 019 3 710
Annexes
24 May 2022