Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

6 май 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 466 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 501 138 1 860
  2.1 Вземания от МВФ 220 304 67
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 280 834 1 793
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 920 −1 220
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 105 −301
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 105 −301
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 199 392 −169
  5.1 Основни операции по рефинансиране 549 −172
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 198 841 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 2 2
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 30 696 2 747
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 092 755 8 777
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 927 793 8 641
  7.2 Други ценни книжа 164 961 136
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 106 0
9 Други активи 309 539 836
Общо активи 8 796 118 12 529
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 589 226 1 744
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 729 111 27 399
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 4 012 798 −9 819
  2.2 Депозитно улеснение 713 659 37 243
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 654 −26
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 48 672 6 675
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 747 057 −63 079
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 589 646 −56 305
  5.2 Други задължения 157 411 −6 774
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 446 091 34 210
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 572 100
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 736 104
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 736 104
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 211 0
10 Други задължения 323 575 5 316
11 Сметки за преоценка 598 893 0
12 Капитал и резерви 115 974 61
Общо пасиви 8 796 118 12 529
Annexes
10 May 2022