Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

6. mája 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 466 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 501 138 1 860
  2.1 Pohľadávky voči MMF 220 304 67
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 280 834 1 793
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 920 −1 220
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 105 −301
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 105 −301
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 199 392 −169
  5.1 Hlavné refinančné operácie 549 −172
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 198 841 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 2
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 696 2 747
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 092 755 8 777
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 927 793 8 641
  7.2 Ostatné cenné papiere 164 961 136
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 106 0
9 Ostatné aktíva 309 539 836
Aktíva spolu 8 796 118 12 529
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 589 226 1 744
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 729 111 27 399
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 4 012 798 −9 819
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 713 659 37 243
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 654 −26
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 48 672 6 675
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 747 057 −63 079
  5.1 Verejná správa 589 646 −56 305
  5.2 Ostatné záväzky 157 411 −6 774
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 446 091 34 210
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 572 100
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 736 104
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 736 104
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 211 0
10 Ostatné záväzky 323 575 5 316
11 Účty precenenia 598 893 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 115 974 61
Pasíva spolu 8 796 118 12 529
Annexes
10 May 2022