Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

6 Μαΐου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 604.466 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 501.138 1.860
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 220.304 67
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 280.834 1.793
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.920 −1.220
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.105 −301
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.105 −301
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.199.392 −169
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 549 −172
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.198.841 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 2 2
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 30.696 2.747
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.092.755 8.777
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.927.793 8.641
  7.2 Λοιποί τίτλοι 164.961 136
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.106 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 309.539 836
Σύνολο ενεργητικού 8.796.118 12.529
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.589.226 1.744
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.729.111 27.399
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 4.012.798 −9.819
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 713.659 37.243
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.654 −26
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 48.672 6.675
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 747.057 −63.079
  5.1 Γενική κυβέρνηση 589.646 −56.305
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 157.411 −6.774
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 446.091 34.210
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.572 100
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.736 104
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.736 104
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 180.211 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 323.575 5.316
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 598.893 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 115.974 61
Σύνολο παθητικού 8.796.118 12.529
Annexes
10 May 2022