Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

6 maja 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.466 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 501.138 1.860
  2.1 Należności od MFW 220.304 67
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 280.834 1.793
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.920 −1.220
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.105 −301
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.105 −301
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.199.392 −169
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 549 −172
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.198.841 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 2 2
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.696 2.747
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.092.755 8.777
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.927.793 8.641
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 164.961 136
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.106 0
9 Pozostałe aktywa 309.539 836
Aktywa razem 8.796.118 12.529
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.589.226 1.744
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.729.111 27.399
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 4.012.798 −9.819
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 713.659 37.243
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.654 −26
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 48.672 6.675
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 747.057 −63.079
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 589.646 −56.305
  5.2 Pozostałe zobowiązania 157.411 −6.774
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 446.091 34.210
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.572 100
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.736 104
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.736 104
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.211 0
10 Pozostałe pasywa 323.575 5.316
11 Różnice z wyceny 598.893 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 115.974 61
Pasywa razem 8.796.118 12.529
Annexes
10 May 2022