Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

06.05.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 466 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 501 138 1 860
  2.1 SVF debitoru parādi 220 304 67
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 280 834 1 793
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 920 −1 220
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 105 −301
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 105 −301
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 199 392 −169
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 549 −172
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 198 841 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 2
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 30 696 2 747
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 092 755 8 777
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 927 793 8 641
  7.2 Pārējie vērtspapīri 164 961 136
8 Valdības parāds euro 22 106 0
9 Pārējie aktīvi 309 539 836
Kopā aktīvi 8 796 118 12 529
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 589 226 1 744
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 729 111 27 399
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 4 012 798 −9 819
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 713 659 37 243
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 654 −26
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 48 672 6 675
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 747 057 −63 079
  5.1 Saistības pret valdību 589 646 −56 305
  5.2 Pārējās saistības 157 411 −6 774
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 446 091 34 210
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 572 100
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 736 104
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 736 104
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 211 0
10 Pārējās saistības 323 575 5 316
11 Pārvērtēšanas konti 598 893 0
12 Kapitāls un rezerves 115 974 61
Kopā pasīvi 8 796 118 12 529
Annexes
10 May 2022