Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

6 maj 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.466 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 501.138 1.860
  2.1 Fordringar på IMF 220.304 67
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 280.834 1.793
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.920 −1.220
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.105 −301
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.105 −301
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.199.392 −169
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 549 −172
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.198.841 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 2 2
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.696 2.747
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.092.755 8.777
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.927.793 8.641
  7.2 Övriga värdepapper 164.961 136
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.106 0
9 Övriga tillgångar 309.539 836
Summa tillgångar 8.796.118 12.529
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.589.226 1.744
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.729.111 27.399
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 4.012.798 −9.819
  2.2 Inlåningsfacilitet 713.659 37.243
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.654 −26
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 48.672 6.675
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 747.057 −63.079
  5.1 Offentliga sektorn 589.646 −56.305
  5.2 Övriga skulder 157.411 −6.774
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 446.091 34.210
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.572 100
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.736 104
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.736 104
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.211 0
10 Övriga skulder 323.575 5.316
11 Värderegleringskonton 598.893 0
12 Kapital och reserver 115.974 61
Summa skulder 8.796.118 12.529
Annexes
10 May 2022